ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝΝ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συλλόγου είναι η μελέτη, η προστασία, η υποστήριξη και η προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα ο Σύλλογος έχει τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των οπτικών και φωτογραφικών ειδών με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
 2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
 3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
 4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
 5. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας,της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης.
 6. Την δημιουργία συνεταιρισμού δια την προμήθεια οπτικών, ειδών σε συμφέρουσες τιμές.


ΑΡΘΡΟ 3. ΜΕΣΑ

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος:

 1. Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τις
 2. συνεταιριστικές οργανώσεις, επικοινωνεί και συνεργάζεται με εκπαιδευτικές, επιστημονικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων και των εργαζομένων τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, καθώς και με τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων για κάθε ζήτημα, που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν τα επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
 3. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για την διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη πραγμάτων και την περιφρούρηση των
 4. επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.
 5. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης πάνω στα θέματα, που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.
 6. Επιδιώκει την εκπροσώπηση του Συλλόγου σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την τοπική Αυτοδιοίκηση πάνω σε θέματα, που άμεσα ή έμμεσα αφορούν το κλάδο.
 7. Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου και οργανώνει συγκεντρώσεις, συνέδρια, σεμινάρια, περιοδείες και αποστολές στο
 8. εσωτερικό και εξωτερικό.
 9. Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.
 10. Μετέχει οργανικά σε ανώτερες ομοιοεπαγγελματικές ή και τοπικού ή γενικού χαρακτήρα συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
 11. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό του Συλλόγου και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.
 12. Ο Σύλλογος μετέχει οργανικά στις υπερκείμενες οργανώσεις μιας τοπικού ή γενικού χαρακτήρα και μίας κλαδικού.
 13. Διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τους αρμόδιους φορείς των εργαζομένων.

Διαβάστε ή κατεβάστε το ολόκληρο το  καταστατικό σε μορφή PDF

Καταστατικό PDF