Το σωματείο συγκροτείται από τακτικά, επίτιμα και πάρεδρα μέλη:

Τακτικό μέλος μπορεί να γραφτεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο, που έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και

  • Είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του οπτικού, οπτικού οπτομέτρη από την αρμόδια Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Αρχή.
  • Διατηρεί κατάστημα εμπορίας οπτικών ειδών ή εργαστηρίου επεξεργασίας οπτικών ειδών στον νομό Αττικής ή στους υπολοίπους νομούς της νότιας και νησιωτικής Ελλάδας.

Επίσης τακτικά μέλη μπορεί να είναι ο πρόεδρος και δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιρειών, μεταξύ των οποίων και ο διευθύνων ή συμπράττων ή εντεταλμένος σύμβουλος που δεσμεύει με την υπογραφή του την Ανώνυμη εταιρεία, καθώς και ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου Συνεταιρισμού και μέχρι δύο οπό τους διαχειριστές εταίρους των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που διατηρούν νόμιμα καταστήματα οπτικών ειδών ή εργαστηρίου επεξεργασίας οπτικών ειδών στον νομό Αττικής ή στους υπολοίπους νομούς της νότιας και νησιωτικής Ελλάδας και εφόσον, οι ανωτέρω είναι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.

Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται να συμμετέχει σε δύο το πολύ Πρωτοβάθμιες Ενώσεις.

Επίτιμο μέλος του Συλλόγου ανακηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε φυσικό πρόσωπο, που επιδεικνύει εξαιρετικό ενδιαφέρον και προσφέρει αξιόλογη συνεργασία και δράση για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, ενισχύει σημαντικά με οποιοδήποτε τρόπο το έργο του, καθώς και οι εξερχόμενοι του επαγγέλματος που επιθυμούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του μέλους.

Πάρεδρο μέλος μπορεί να είναι κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο, που έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και είτε είναι σπουδαστής ή πτυχιούχος του Τμήματος Οπτικής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή άλλης σχολής Οπτικών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε κάτοχος άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του οπτικού ή οπτικού οπτομέτρη από αρμόδια Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Αρχή αλλά δεν διατηρεί κατάστημα εμπορίας οπτικών ή εργαστήριο επεξεργασίας οπτικών ειδών. Επίσης ως πάρεδρα μέλη εγγράφονται οι πρόεδροι Ανωνύμων Εταιρειών που δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.