Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οπτικού

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου ή τίτλου προσωπικής ικανότητας οπτικών προκειμένου, περί πτυχιούχων εξωτερικού και απόφαση αναγνωρίσεως ισοτιμίας πτυχίου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. (Το ξενόγλωσσο πτυχίο και η μετάφραση επικυρωμένα).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (δηλώνεται ότι "δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας".
  • Ένα παράβολο 30 ευρώ
  • Παράβολο 8 ευρώ Δημοσίου Ταμείου
  • Για τους ομογενείς άδεια εργασίας και παραμονής των αρμοδίων υπηρεσιών
  • Για τους αλλοδαπούς άδεια παραμονής και εργασίας και πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών
  • Αντίγραφο ταυτότητας επικυρωμένο
  • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης
  • Δύο φωτογραφίες

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος